Contacto   937 362 481

Kit Digital, Preguntes Freqüents

1. Com a Representant Voluntari
Abity pot actuar com el teu representant i realitzar en nom teu els tràmits per obtenir les ajudes. Els contractes de prestació de serveis els hauràs de signar com a empresa beneficiària.

2. Com a Agent Digitalitzador
A Abity estem capacitats per subscriure els acords de col·laboració entre el programa Kit Digital i la teva empresa, i implementar les solucions tecnològiques que es trobin dins de les categories "Lloc web i presència a Internet" i "Comerç electrònic".

  • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
  • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d'empreses.
  • Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima establerta per convocatòria.
  • No tenir consideració d'empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  • No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • No superar el límit dajuts minimis (de petita quantia).
  • Estar registrat a Accelera Pime i haver realitzat el Test de Diagnòstic Digital disponible a la plataforma Accelera Pime

Les empreses beneficiàries del Segment I, entre 10 i 49 treballadors, podran acollir-se a la primera convocatòria, podent sol·licitar el bo digital des del 15 de març de 2022.

Les empreses beneficiàries del Segment II, entre 3 i menys de 10 treballadors, podran acollir-se a la segona convocatòria, podent sol·licitar el bo digital des del 02 de setembre de 2022.

Les empreses i autònoms beneficiàris del Segment III, entre 0 i menys de 3 treballadors, podran acollir-se a la segona convocatòria, podent sol·licitar el bo digital des del 20 d'octubre de 2022.

La previsió és que les següents convocatòries quedin obertes al llarg del 2022-2023, a fi que els projectes puguin ser desenvolupats abans del 2024. Cada convocatòria podria tenir alguns requeriments o característiques específics.

1. Registre a AcceleraPyme i Test de diagnòstic
Registra't a acelerapyme.es i completa el test de disgnòstic digital.

2. Sol·licitud de l'ajuda Kit Digital
Accedeix a la seu electrònica de Red.es i sol·licita la teva ajuda, o bé deixa que nosaltres ho fem en nom teu (Representant Voluntari)

3. Trieu la solució
Un cop rebut el Bo Digital, podràs subscriure l'acord de prestació de serveis amb ABity per implantar les solucions escollides.

Pots contractar tantes solucions com vulguis fins a esgotar l'import del teu bo digital, però només podràs contractar una solució de digitalització per cada categoria establerta, i sempre dins dels terminis de temps indicats a la convocatòria .

Si, si vols implantar altres solucions a més de les que t'ofereix Abity, pots triar altres Agents Digitalitzadors per fer-ho. però només en podràs contractar una solució de digitalització per cada categoria establerta, i sempre dins dels terminis de temps indicats a la convocatòria.

No, per sol·licitar el bo digital no cal indicar quines solucions de digitalització es contractaran ni als Agents Digitalitzadors que es contractaran. Només cal complir els requeriments que marca la convocatòria i haver realitzat prèviament el test de Madurez Digital.

Si, un cop l'empresa beneficiària ha estat informada que ja té disponible el seu bo digital, té com a màxim 6 mesos per formalitzar els Acords de Prestació amb els agents digitalitzadors amb què vulgui treballar.

Si, sempre que suposin una millora funcional important. En aquests casos, l'Agent Digitalitzador haurà de determinar a l'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització les millores funcionals concretes que es compromet a implantar respecte de les solucions ja adoptades prèviament pel beneficiari.

No, l'IVA no és subvencionable i el beneficiari es farà càrrec del pagament d'aquest impost

Encara que els beneficiaris del Kit Digital són les pimes, els diners s'abonaran directament als Agents Digitalitzadors amb els que hagin signat l'Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. En aquest acord haurà de quedar reflectit que lempresa beneficiària cedirà el cobrament de lajuda a lagent o agents digitalitzadors amb els quals treballarà.

En qualsevol cas, l'empresa beneficiària sí que haurà de declarar els ajuts.

Les quantitats que no siguin bescanviades per solucions contractades no arribaran a ser transmeses als agents digitalitzadors.

Aquelles que sí que estiguin contractades però finalment no es desenvolupin, seran reemborsades a Red.es

Una vegada que us hagin notificat la concessió de l'ajuda, teniu un termini de 6 mesos per les dues parts per signar l'Acord de Prestació de Solucions Digitals.

Si, ells actuarien com a Representant Voluntari. Els gastos derivats daquests serveis no seran subvencionables.

Sí, totes les gestions es realitzaran de forma telemàtica i cal disposar de certificat digital. Això no obstant, si l'empresa sol·licita l'ajuda a través d'un tercer (representant voluntari), només cal que aquest disposi de certificat digital.

Les ajudes s'atorgaran per ordre d'inscripció, i seran acceptades sempre que compleixin tots els requeriments. NO és una licitació per concurrència competitiva.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de almenys 3 mesos des de la publicació de cada convocatòria o fins a l'esgotament del pressupost. Les sol·licituds seran resoltes i notificades en un termini màxim de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria.

Es preveu comunicació directa amb les empreses sol·licitants. També quedarà publicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Sí, el primer test de Diagnòstic Digital és obligatori, però no condicionarà ni els serveis a escollir ni l'import de l'ajut. Addicionalment, es trobaran dos tests de caràcter voluntari per avaluar les necessitats en transformació digital i la ciberseguretat a l'empresa.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Colaboradores Kit Digital

Sol·licita més informació

Si vols saber més sobre els serveis que oferim, sobre com treballem o conèixer-nos millor, envia la teva consulta